https://youtu.be/wlT0NGTuf0k

Thank You

Many thanks to the following individuals and families for donating to the initial music fund. Without your generous support, none of this would be possible!

Tsang Shirley and Shen Family
Fan Duanyang
Shen Rulong
Chun Dahle
Ellen Wang
Hu Xin, Lihong Song
Guan Liming
Yang De, Qian Chen
Weng Guoqing, Zhu Xiaoming
Jane and Eddie Wu
Wang Lihua, Yang Xiaoyi
Yang Quanen, Wang Yanyu
Dai Renming, Wang Qiwen
Chen Keqiang, Wang Hongdi
Jin Liang, Chen Yu
Yuan Jinhui, Huang Chunsheng
Chen Danling, Ma Buyong
Bo Chen, Shu Wang
Xu Huakun Meng Yuqing
Luo Weiyi, Fang Guisheng
CentryMed
Yan Manegan
"Xiaolongbao"
Yang Wu, Xiao Jing
Zhang Xue
Jimin Wang, Wang Hua Gong
The 3H Running Club
Jian Jian Li, Ming Fan
Xiaoguang Zhou, Wang Jing
Tian Hong
Steve Bian, Ge Hua
Li Gang, Li Wenzheng, Li Yao
Lin Sun-Hoffman